Privacy policy van NV evillas

A. Meedelen van persoonsgegevens

In het kader van de activiteiten van evillas en afhankelijk van uw band met ons, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon/gsm-nummer), informatie m.b.t. uw beroepsactiviteiten (bedrijf, functie, website), betalingsgegevens, informatie over het bezoek van onze website. Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen, kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt (zoals rijksregisternummer of andere gegevens op de identiteitskaart). U draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

B. Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon voor vragen of inlichtingen

NV evillas, met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus Huysegomsstraat 6, KBO 0894.873.696, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

C. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Gegevens van klanten

Wij verwerken identiteits-, betalings-, en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, en andere nuttige contactpersonen in het kader en met het doel onze diensten te kunnen verlenen en/of onze contractuele verplichtingen te kunnen uitvoeren (daarin inbegrepen: klantenbeheer, boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie zoals nieuwsbrieven). De uitvoering van de overeenkomst en het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen zijn daarbij onze voornaamste rechtsgronden voor de verwerking van deze gegevens.

Gegevens van onderaannemers / contractanten / leveranciers

Wij verwerken identiteits-, betalings-, en contactgegevens van onze contractanten, leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, met als doel de uitvoering van overeenkomsten en het relatiebeheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. Rechtsgronden: uitvoering van overeenkomsten / vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen / het gerechtvaardigd belang van evillas (zoals voor direct marketing, waarbij steeds vooraf toestemming wordt gevraagd door evillas. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden).

Gegevens verwerkt n.a.v. websitebezoek, informatieaanvraag of inschrijving nieuwsbrief

Indien u schriftelijk dan wel telefonisch of mondeling vraagt om op de hoogte gehouden te worden over onze projecten of acties / events, of indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief dan wel bij het aanvragen van enige commerciële informatie of brochures, verwerken wij de persoonsgegevens (uw naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), zodat wij op uw vragen of verzoeken kunnen antwoorden.. Het doel van de verwerking van voormelde gegevens is ons bedrijfsbelang, waaronder ook direct marketing en algemene klantenbinding en klantenrelaties. De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang / uw toestemming / de uitvoering van een overeenkomst.

Overige gegevens

Voorts verwerken wij ook persoonsgegevens van nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, contacten van architecten, experts, of verzekeraars e.d.. Ook hier is het doel van deze verwerking ons bedrijfsbelang, direct marketing en public relations dan wel de gevraagde dienst te verlenen of het uitvoeren van een contractuele verplichting.

D. Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door evillas worden verwerkt, heeft u volgende rechten: recht op toegang en inzage; recht op rechtzetting of aanvulling; recht op het wissen of beperking van de persoonsgegevens (behoudens indien wij de gegevens dienen te verwerken ingevolge een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst), recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens; recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens (inclusief recht tot verzet tegen verwerking voor doeleinden van direct marketing door middel van het uitschrijven op nieuwsbrieven e.d. door in deze e-mails op de “uitschrijven” of “unsubscribe” link te klikken); recht van intrekking van de toestemming (indien de verwerking louter gebaseerd is op een vooraf gegeven toestemming).

Indien u één of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen of indien u vragen heeft omtrent deze privacy policy, gelieve schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met NV evillas, op het adres te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus Huysegomsstraat 6, KBO 0894.873.696. Per e-mail: gdpr@evillas.be of telefonisch op 02 333 71 71.

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door evillas kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit gevestigd te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02 274 48 00 / Fax. 02 274 48 35 / e-mail: contact@apd-gba.be

E. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het doel van de verwerking. Na afloop van deze periode worden deze persoonsgegevens vernietigd.

Klantengegevens en gegevens van contractanten, leveranciers of onderaannemers zullen gedurende de tien jaar na de definitieve oplevering of het einde van de samenwerking worden bewaard (met het oog op de eventuele tienjarige aansprakelijkheid). Indien andere wettelijke verplichtingen ertoe zouden leiden dat wij deze gegevens langer dienen te bewaren, zullen deze gegevens bewaard worden tot aan het verstrijken van deze wettelijke termijnen, waarna zij zullen worden verwijderd en/of geanonimiseerd worden.

F. Terbeschikkingstelling van persoonsgegevens aan derden

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, moet evillas toegang verlenen tot deze persoonsgegevens aan haar werknemers en contractpartners. evillas verzekert dat deze persoonsgegevens beschermd en bewaard worden op een niveau dat gelijkaardig is aan het door haar gehanteerde niveau van bescherming.

In het kader van en met doel tot de uitvoering van onze contractuele verbintenissen ten aanzien van klanten kunnen gegevens inzake identiteit en contactgegevens worden doorgegeven aan derde partijen zoals de overheid, architect, opdrachtgevers of (onder)aannemers.

Deze derden dienen uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en deze te beschermen. Zij kunnen deze persoonsgegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor zij door evillas aan deze derden werden overgemaakt.

Tenzij mits uw voorafgaande schriftelijke toestemming, zal evillas uw persoonsgegevens niet verkopen of overmaken aan direct marketingbureaus e.d.

G. Veiligheid: technische en organisatorische maatregelen

Evillas zorgt voor de vereiste technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving aan of verwerking door derden.

Evillas kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortspruit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Indien uw persoonsgegevens alsnog op onrechtmatige wijze in handen van derden zouden komen of derden daartoe inzage zouden verkrijgen zonder uw toestemming, zal evillas onverwijld het nodige doen teneinde de oorzaak van dergelijke inbreuk te verhelpen. Evillas zal daarbij de nodige stappen ondernemen om deze situatie recht te zetten en in de toekomst trachten te voorkomen. Voor zoveel als nodig zal evillas u van dit incident in kennis stellen.

H. Wijzigingen aan privacy policy

evillas kan deze Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen. evillas raadt u dan ook aan om de Privacy Policy na te lezen telkens u aan evillas persoonsgegevens verstrekt via onze website of via enig ander kanaal.